Regulamin Sprzedaży dla firmy ZasadaMedia Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży produktów i usług przez firmę ZASADAMEDIA.PL Sp z o.o. z siedzibą w Kartuzach, ul. Modrzewiowa 176D, 83-300 Kartuzy, Polska NIP: 5892069959 (dalej zwana „Sprzedawcą”).

1.2. Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientami.

2. Definicje

2.1. W niniejszym regulaminie używane są następujące definicje:

a) „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu produktów lub usług od Sprzedawcy;

b) „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej;

c) „Produkt” – towar lub usługa oferowana przez Sprzedawcę na stronie internetowej lub w innych kanałach sprzedaży;

d) „Umowa” – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie warunków określonych w regulaminie.

e) „Produkt z nadrukiem” – towar oferowany przez Agencję, który jest dostosowany do zamówienia Klienta i zawiera nadruk, grafikę lub personalizację;

f) „Produkt bez nadruku” – towar oferowany przez Agencję, który nie zawiera nadruku, grafiki ani personalizacji;

3.Zamówienia

3.1. Zamówienia można składać przez stronę internetową Sprzedawcy lub w inny sposób wskazany przez Sprzedawcę.

3.2. Składając zamówienie, Klient akceptuje treść regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3.3. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta.

3.4. Produkty zamówione przez Klienta zostaną dostarczone na wskazany adres dostawy.

3.5. Czas dostawy produktu zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz lokalizacji dostawy. Szacowany czas dostawy zostanie podany na stronie internetowej podczas składania zamówienia, lecz nie jest dłuższy niż 7 dni roboczych.

3.6. Agencja reklamowa ZasadaMedia dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć produkty w określonym czasie. Jednakże, czas dostawy może być uzależniony od dostępności produktów i usług firm kurierskich lub przewoźników, co może wpłynąć na opóźnienie dostawy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, które są spowodowane działaniem osób trzecich lub okolicznościami niezależnymi.

4. Personalizacja Produktów

4.1. Jeśli Klient zamawia Produkt z nadrukiem, jest odpowiedzialny za dostarczenie właściwego projektu lub grafiki do personalizacji Produktu.

4.2. Klient musi upewnić się, że dostarczone dane i informacje są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw osób trzecich.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

5.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość (np. przez internet) bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu.

5.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez oświadczenie wysłane na adres e-mail lub inny dostępny kontakt podany przez Sprzedawcę.

5.3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu ponosi Klient.

5.4. Jeśli Klient odstąpi od umowy, Sprzedawca zwróci mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.5. Konsument, który zamówił Produkt z nadrukiem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa, ponieważ Produkt Personalizowany jest dostosowany specjalnie do jego wymagań i nie nadaje się do zwrotu ze względu na jego personalizację.

6. Reklamacje

6.1. Klient ma prawo do reklamowania wadliwych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Reklamacje można składać na adres e-mail lub inny kontakt podany przez Agencję.

6.3. Agencja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o wyniku reklamacji.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności Agencji.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie przez Agencję. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Agencji.

8.2. Umowy zawierane na podstawie regulaminu podlegają polskiemu prawu.

8.3. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych na podstawie regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.